1-в/ Различията между немските и българските модални глаголи

Има ред семантични и граматически значения на немските модални глаголи, които българските ги нямат.

Erläuterungen zu dieser Beitragsreihe

Съпоставяне на всички преводни средства

В края на работата си направих общо статическо съпоставяне на всички преводни средства за всички значения на отделнйте немски МГ.

Искам да добавя,че в сравнителната част изтъкнах известни белези от модалността на различните преводни съответствия /напр.: бъдеще време, преизказно наклонение и техните модални значения/. Но на преден план изследвах различията между немските и българските МГ.

По широко поле на немските модални глаголи

В изводите и заключението установих, че молалното поле на немските МГ е по-широко от това на българските МГ. Има ред семантични и граматически значения на немските МГ, които българските МГ ги нямат или са твърде неупотребими в тия значения.

  1. Кондиционални и концесуални изречения
  2. Твърдение /ща/
  3. Бъдеще време /искам/
  4. Учтива подкана и заповед
  5. 0собени случаи, напр.: Ich kann nichts dafür. / Не съм виновен.
  6. Фразеологизми: Du kannst mich gerne haben. / Да имаш да вземаш.

Най-предпочитаните преводни средства

Но освен това установих, че българските МГ са най-предпочитаните преводни средства. При това най-често МГ „мога“, „трябва“, „искам“. МГ „ща“, „бива“ по-рядко /елипси, негация/. МГ „имам“ изобщо не намерих като съответствие. Все пак е установено, че дава възможност за изразяване на сигурност и предположение /вероятност/.

Желаете ли да абонирате нашите статии: Аbonnieren?

Други теми в нашия блог-журнал: Blog-Journal-Themen!

Свързани страници на нашия сайт:

Специална служба за немски текстове в областта на Югоизточна Европа

Преводи

Немски език за чужденци

 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare in der Kategorie "GÄSTEBUCH"!