1-а/ Съдържание и структура на дипломната работа

Избрах съпоставителна тема за модалните глаголи съответно на моята работа като преподавателка по немски език.

Erläuterungen zu dieser Beitragsreihe

Защо тази тема?

Моята дипломна работа има тема „Немските модални глаголи и техните български съответствия“. На времето избрах тая тема съответно за моята работа като преподавателка по немски език в Хердер-Институт в Лайпциг, понеже МГ са доста труден въпрос за чужденците при изучаването на немския език. Хердер-Институт беше източният вариант на днешния Гьоте-Институт.

Структура на работата

Построих научната работа по следния начин. Първо изясних категорията модалност с оглед на модалните глаголи (МГ). След това направих широк функционален и дистрибутивен анализ на немските МГ, който ми послужи като основа на по-нататъшната съпоставителна работа. Като основен труд взех книгата на Klaus Welke: „Untersuchungen zum System der Modalverben in der deutschen Sprache der Gegenwart.“

В трета глава описах българските модални глаголи. Тъй като тогава за българските МГ нямаше пълна разработка, направена от бълкарската езиковедска наука, използувах първите две глави на полската книга: «Bulgarskie Czasowniki modalne“ от M. Korytkowska. Обаче при изложението на нещата подходих накто при книгата на К. Велке. Разработих по същия начин функционалните и дистрибутивни варианти на българските МГ.

Сравнителна част

В сравнителната част тръгнах от преводните съответствия и описах тяхното прилагане при превода на различните функционални варианти на немските МГ. Не описах на всеки вариант отделно преводното средство, понеже последните често се повтарят за съшите или приблизително същите КЕ. Напр. МГ „трябва“ се явява в превода на «wollen“, когато има значение на необходимоcт и определение /вж.4.1.3.8/.

Желаете ли да абонирате нашите статии: Аbonnieren?

Други теми в нашия блог-журнал: Blog-Journal-Themen!

Свързани страници на нашия сайт:

Специална служба за немски текстове в областта на Югоизточна Европа

Преводи

Немски език за чужденци

 

Wir freuen uns über Ihre Kommentare in der Kategorie "GÄSTEBUCH"!